Asociatia Zetta

STATUTUL

ASOCIATIEI „ZETTA”

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

ART.1. (1) ASOCIATIA ZETTA denumita in continuare „Asociatia” este o organizatie neguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta, de interes general, infiintata in baza dispozitiilor Ordonantei Guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ale Codului Civil si potrivit prezentului Statut.

CAPITOLUL II – DENUMIREA. SEDIUL ASOCIATIEI DURATA

ART 2. DENUMIREA

Denumirea Asociatiei este „Asociatia ZETTA”, în conformitate cu dovada disponibilității denumirii, eliberată de către Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiției.

ART.3. SEDIUL ŞI STRUCTURILE TERITORIALE ALE ASOCIATIEI

Sediul ASOCIATIEI este situat în Bucureşti, str. Johann Strauss nr.4A etaj 3,biroul 2, sector 2.

Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului propus

Asociatia nu are înfiinţate structuri teritoriale (puncte de lucru).

Sediul poate fi mutat in orice alt loc în temeiul hotararii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

ART.4. DURATA

Asociatia este constituită pentru o durată de timp nedeterminată.

CAPITOLUL III – SCOPUL OBIECTIVELE Si ACTIVITATILE ASOCIATIEI

ART.5. SCOPUL ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei doresc sa se asocieze cu scopul de a oferi sprijin si acces copiilor si adultilor cu situatii sociale precare, cu patologii complexe, pentru a putea sa beneficieze de diagnostic si interventii chirurgicale complexe.

Scopul Asociatiei este exclusiv nepatrimonial. Orice venituri realizate sau obţinute de către Asociatie, prin activitatea desfășurată, vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului său nepatrimonial, astfel cum s-a menționat mai sus.

ART.6. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI:

În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită Asociatia, sunt avute în vedere următoarele obiective şi acţiuni:

Ajutorarea copiilor și adultilor cu situații sociale precare, cu patologii complexe, pentru a putea beneficia de interventii chirurgicale reconstructive. Servicii si consultatii medicale de specialitate/ suport psiholog, nutritionist, grup suport pacientii oncologi.

Acest aspect se referă în mod special si la următoarele:

 1. accidente, boli, arsuri, electrocuții, traumatisme însoțite de distrugeri de părți moi, ale mâinilor traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de suprafață, al malformațiilor congenitale și al unor suferințe estetice;
 2. corectarea oricaror defecte fizice ca urmare a unor factori precum defectele de nastere, defectele congenitale, boli, traume, sindroame.

Promovarea şi sprijinirea inițiativelor şi programelor privind creșterea calității vieții, în special cele legate de Reconstrucția mamară;

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 1. promovarea conceptului de Reconstrucția mamară - ce redă pacientelor, mai ales celor care au supraviețuit unui cancer, încrederea în sine, le face să se simtă din nou femei. O mastectomie care nu este urmată de o operație de reconstrucție mamară provoacă traume psihice. Insa, după o astfel de operație, femeile își pot relua cursul firesc al vieții, fără să poarte stigmatul unui handicap fizic.
 2. identificarea şi atragerea de resurse private dedicate susținerii conceptelor care sustin la indeplinirea scopului Asociatiei.
 3. realizarea de parteneriate cu alte asociaţii, fundaţii şi autorităţi publice în vederea implementării de programe şi proiecte ce au ca scop promovarea tratamentelor in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul de cancer – mamar si piele- si malformatii la copii si care sustin si duc la indeplinirea scopului Asociatiei.

Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova educaţia, în toate formele ei, urmărind formarea de persoane cu un pronunţat spirit de iniţiativă, o deosebită conştiinţă civică, dar şi un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Acest aspect se referă în mod special la următoarele:

 1. susţinerea unor campanii educative/ informative;
 2. susţinerea tinerilor – fără mijloace financiare – în vederea continuării studiilor, experientei profesionale in centre de referinta;
 3. sprijinirea studentilor la medicina si a tinerilor medici talentaţi în vederea accesului la diferite programe de instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor lor in specialitatea Chirurgiei plastică-microchirurgia reconstructivă - specialitate care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul chirurgical al arsurilor, electrocuţiilor, traumatismelor însoţite de distrugeri de părţi moi, ale mâinilor traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de suprafaţă, al malformaţiilor congenitale şi al unor suferinţe estetice;
 4. acordarea de burse de merit, stagii de pregătire profesională, tinerilor cu rezultate deosebite;
 5. acordarea de sprijin financiar cercetătorilor în vederea desfăşurării de studii ştiinţifice specifice sau aprofundarea cunoştinţelor acestora într-un anumit domeniu medical.

Dezvoltarea şi implementarea unor campanii sociale si/ sau educaționale şi a unei game largi de programe/ proiecte orientate spre probleme de sănătate.

Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice, atât cu caracter fundamental, cât şi a celei cu caracter aplicativ; participarea la elaborarea unor programe si participarea la elaborarea unor programe nationale de cercetare; stimularea activităţilor ştiinţifice şi a cercetării în domeniu prin acordarea de premii, burse, sponsorizări şi alte forme similare de susţinere a acestor activităţi.

Încurajarea si sprijinirea medicilor rezidenți de chirurgie plastica pentru obținerea de burse si facilități pentru aprofundarea pregătirii pentru specialitate în centre de referință din tară si din străinătate.

Promovarea principiilor şi modelelor pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate, responsabilitate şi respect pentru diversitate.

Susţinerea de acţiuni caritabile şi programe pentru oameni cu nevoi speciale şi categorii defavorizate;

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 1. susținerea şi implementarea de acțiuni de colectare de fonduri pentru indeplinirea scopului Asociatiei;
 2. susținerea şi implementarea de acțiuni de colectare de fonduri pentru susținerea persoanelor cu nevoi speciale (e.g. copii şi vârstnici) şi a celor din categorii defavorizate (e.g. orfani);
 3. campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea colectării de bunuri pentru susţinerea acestor categorii de persoane;
 4. acordarea de sponsorizări de către Asociatie pentru susținerea acestor scopuri.

Înfiinţarea de cabinete medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu în vederea îndeplinirii scopului Asociatiei

Acest aspect se referă la dreptul Asocatiei de a înființa cabinete medicale în virtutea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor ale Ordinului Ministrului Sănătății şi Familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Asociaţia va putea desfăşura activităţi medicale necesare în vederea îndeplinirii scopului prevăzut la Capitolul III de mai sus, precum şi a celorlalte scopuri ale Asociaţiei, astfel cum sunt acestea menţionate mai sus.

Îngrijirea bolnavilor incluși în inițiativele caritabile ale Asociației, în cabinetele medicale înființate de Asociație, se va face prin metode caritabile pe care – de la caz la caz – Asociația le va considera adecvate, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care se vor realiza venituri din această activitate, acestea vor fi folosite în mod strict în vederea implementării celorlalte scopuri ale Asociaţiei, potrivit legii.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Asociația poate desfășura, întreprinde, promova, implementa, susţine, sprijini etc., orice alte acte sau fapte – chiar dacă nu sunt prevăzute expres în prezentul Capitol III (Scopul si Obiectivele), dar sunt în legătură cu acestea – în vederea îndeplinirii scopului Asociatiei.

CAPITOLUL IV – PATRIMONIU. VENITURILE ŞI SURSELE DE FINANŢARE. CONT BANCAR ŞI OPERAŢIUNI FINANCIARE

ART.7. PATRIMONIUL

Patrimoniul inițial al Asociatiei este format din activul initial constituit prin aportul in numerar al membrilor fondatori, in valoare totala de 1.000 lei (unamie lei).

ART.8.VENITURILE SURSELE DE FINANŢARE SI CONTABILITATEA

Veniturile Asociatiei provin din următoarele surse:

 1. donaţii, sponsorizări sau legate. Pentru evitarea oricăror dubii, Asociatia poate refuza – prin decizia Consiliului Director – orice donaţie, sponsorizare sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului statut
 2. venituri realizate din activităţi economice directe, cu caracter accesoriu, aflate în strânsă legătură cu scopul Asociatiei;
 3. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legilor aplicabile în Romania; şi
 4. sume provenite din cotizatiile membrilor, stabilite prin Hotararea Adunarii Generale
 5. alte venituri prevăzute de legile aplicabile din România.

Următoarele activităţi economice directe, având un caracter accesoriu şi aflate în strânsa legătură cu scopul principal al Asociatiei, vor putea fi desfăşurate de aceasta, conform hotărârii Consiliului Director:

Activităţi de asistenţă medicală generală - cod CAEN 8621

Activităţi de asistenţă medicală specializată - cod CAEN 8622

Activităţi de asistenţă stomatologică - cod CAEN 8623

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende obţinute din activităţile acestora, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociatiei.

Patrimoniul Asociatiei va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia aplicabilă în materie, din România, pe numele Asociatiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului acesteia.

ART.9. CONTABILITATEA asociației este organizata conform dispozitiilor legale.

ART. 10. CONT BANCAR ŞI OPERAŢIUNI FINANCIARE

Asociatia poate deschide cont la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile din România.

Operaţiunile financiare ale Asociatiei se vor putea efectua doar cu semnătura Preşedintelui Consiliului Director sau a persoanei / persoanelor desemnate de Consiliul Director în mod expres printr-o împuternicire specială.

Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu financiar care începe de la data înfiinţării Asociatiei.

CAPITOLUL V – ORGANIZARE CONDUCERE CONTROL DELEGARE INTERDICTII

ART.11. ORGANELE DE CONDUCERE, administrare si control ale Asociatiei sunt Adunarea Generala si Consiliul Director

ART.12. ADUNAREA GENERALA se compune din toti membrii Asociatiei.

Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara si extraordinara dupa cum urmeaza:

 1. in sesiune ordinara anual
 2. in sesiune extraordinara, ori de cate ori trebuie sa rezolvate probleme importante de competenta Adunarii Generale si care nu sufera amanare.

ART.13. (1) CONVOCAREA ADUNARII GENERALE in sesiune ordinara se face de catre Consiliul Director, in scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandata) sau electronice, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data desfasurarii adunarii.

(2) In convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se desfasoara sedinta Adunarii Generale, precum si ordinea de zi.

ART. 14. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE in sesiune extraordinara se face la initiativa Consiliului Director, a presedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociatiei, ori de cate ori este necesar.

ART.15. (1) Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul membrior prezenti.

(2) Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, cu exceptia modificarii statutului, caz in care se cere o majoritate de cel putin 2/3 (douătreimi) din numarul membrilor prezenti.

(3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. In caz de egalitate Presedintele decide.

(4) Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special de catre un secretar desemnat de Consiliul Director.

(5) Presedentia Adunarii Generale apartine Presedintelui Asociatiei sau in lipsa acestuia Vicepresedintelui.

(6) Persoanele care nu sunt membri ai Asociatiei pot fi invitate la sedintele Adunarii Generale.

(7) Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

ART. 16. (1) PRESEDINTELE ASOCIATIEI este ales de Adunarea Generala cu un mandat de 2 ani.

Mandatul poate fi reinnoit. In caz de vacanta a Presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de catre Vicepresedinte.

Primul presedinte este numit prin Actul Constitutiv

ART. 17. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE sunt:

 1. alegerea Presedintelui
 2. alegerea si revocare mebrilor Consiliului Director
 3. primirea si excluderea membrilor
 4. aprobarea si modificarea Statutului si Actului Constitutivale Asociatiei
 5. infiintarea de filiale
 6. alegerea si revocarea Cenzorului
 7. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director
 8. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei si a situatiei financiare anuale
 9. dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare
 10. decide asupra veniturilor Asociatiei
 11. decide in cee ace priveste resursele obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale
 12. stabilirea programului de activitate
 13. propunerea de membri onorifici
 14. stabilirea cotizatiei semestriale
 15. orice alte atributii prevazute de lege

ART. 18. (1) CONSILIUL DIRECTOR reprezinta Organul executiv al Asociatiei si este format din cel putin 3 membri si cel mult 7 membri alesi de Adunarea Generala ordinara pentru un mandate de 2 ani : Presedintele, Vicepresedintele, Membri. Mandatele lor pot fi reinnoite.

(2) In caz de vacanta, Consiliul Director procedeaza imediat la inlocuirea cu membri interimari.Inlocuirea definitiva este decisa in proxima Adunare Generala ordinara.

(3) Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde în următoarele situaţii : deces ; demisie ; sau revocare.

(4) Primul Preşedinte al Consiliului Director, fiind desemnat de Fondatori, apare menţionat în Actul Constitutiv al Asociatiei.

ART. 19. (1) CONSILIUL DIRECTOR exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale si hotaraste in toate problemele ce intre in competenta sa.

(2)Consiliul Director este raspunzator pentru intreaga activitate in fata Adunarii Generale.

(3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primate.

(4) Consiliul Director se intruneste semestrial la convocareA Presedintelui precum si de fiecare data cand interesul o necesita,la cererea scrisa adresata Presedintelui de cel putin 1/3 (unatreime) din membrii Consiliului Director.

(5) Presedintele convoaca membrii Consiliului Director la intruniri precizand ordinea de zi.

(6) Hotararile sunt luate cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti, in conditiile prezentei a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului Director.

(7) Toate hotararile Consiliului Director sunt consemnate intr-un registru si sunt semnate de Presedinte si de Secretarul de sedinta.

ART. 20. CONSILIUL DIRECTOR executa hotararile Adunarii Generale, autorizeaza operatiunile financiare si incheierea contractelor in care Asociatia este parte contractanta si indeplineste si urmatoarele atributii:

 1. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara, proiectul programelor Asociatiei
 2. Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei
 3. Aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei
 4. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala

ART. 21. (1) Toti MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR au indatorirea de a pregati sedintele Consiliului Director, ale carui hotarari le executa.

(2) Presedintele se ocupa de activitatile curente ale Asociatiei intre sedintele Consiliului Director. Intruneste si prezideaza Consiliul Director si reprezinta Asociatia in justitie si in toate actele civile ale Asociatiei.

ART. 22. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitate de asociat sau sunt străine de Asociatie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generala, în limitele scopului şi obiectivelor Asociatiei.

ART. 23. Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă aprobării Consiliului Director, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Membrul Consiliului Director, care încalcă dispozițiile din paragraful de mai sus, este răspunzător de daunele cauzate Asociatiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociatia are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice. 

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA

ART. 26. Dizolvarea Asociatiei se poate realiza prin urmatoarele modalitati:

 1. de drept
 2. prin hotarare judecatoreasca
 3. prin hotararea Adunarii Generale

ART. 27. Asociatia se dizolva de drept prin:

 1. realizarea sau imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;
 2. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 (un) an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau dupa caz Consiliul Director trebuiau constituite;
 3. reducerea numarului de membri sub limita fixate de lege, daca acesta nu a fost indeplinit timp de 3 (trei) luni.

ART. 28. Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 (cincisprezece) zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea Adunarii Generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

ART. 29. Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

 1. cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
 4. cand Asociatia a devenit insolvabila;
 5. daca Asociatia, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate,sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

ART. 30. Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii.

ART.31.Transmiterea bunurilor:

- (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

 - (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei

-(3) Daca in termen de 6 (șase) luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul Asociatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

- (4) In cazul in care Asociatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local. 

- (5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

ART. 32. Prezentul Statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei, modificarea acestuia urmand a se face numai in forma scris si cu respectarea prezentului statut si a reglementarilor legale. Modificarile aduse prezentului Statut necesita o majoritate de 2/3 (douătreimi) din voturile Adunarii Generale.

ART. 33. Prevederile prezentului Statut modifică și înlocuiesc în întregime prevederile Statutului autentificat sub nr. 302/2017 de BIN Marilda Lici și se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Prezentul act a fost redactat într-un exemplar original care a fost păstrat la arhiva biroului notarial, și 9 (nouă) duplicate, din care unul a fost păstrat în arhiva biroului notarial, iar 8 (opt) duplicate au fost eliberate părților, duplicatul având forța probantă prevăzută de lege ca și originalul actului și constituie titlu executoriu în condițiile legii.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer